lukeperson:

17 Takei Takeo, Kodomo Ehon Bunko, 1928-29 (via A Journey Round My Skull)

lukeperson:

17 Takei Takeo, Kodomo Ehon Bunko, 1928-29 (via A Journey Round My Skull)